Privacyverklaring

VSO/BSO De Rups

Privacybeleid

Doel:

Het beschermen van vertrouwelijke- en persoonlijke informatie van de kinderen, ouders/verzorgens volgens de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Algemeen

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van mijn opvangkinderen en hun ouders/verzorgers. In dit document wil ik uitleg geven welke persoonsgegevens ik bewaar, met welke reden en hoe ik hier mee omga. Dit document voldoet aan de eisen van de AVG wet (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Mocht je na het doorlezen van mijn privacy beleid of in algemenere zin vragen hebben mbt dit document of contact met mij willen opnemen dan kan dat via onderstaande gegevens.

Contactgegevens VSO/BSO De Rups

Gastouder: Maaike Joling
Adres: Groenestraatje 9. 7419CS Deventer
Telefoon: 06-21235077
Mail: info@bsoderups.nl
Website:www.bsoderups.nl

 

Persoongegevens die VSO/BSO De Rups verwerkt

Gastouderopvang De Rups verwerkt je persoonsgegevens omdat je van mijn opvang gebruik maakt en/of de gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan VSO/BSO De Rups zijn diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die worden bewaard en verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam (van kind en ouder(s))
 • Geslacht van het kind
 • Geboortedatum van het kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adressen
 • Naam en telefoonnummer huisarts en tandarts
 • Overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling en telefonisch, voor een goede samenwerking en afstemming van de opvang voor het kind.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door VSO/BSO De Rups  verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een overeenkomst tussen jou als ouder en mij als gastouderopvang (een vorm van kinderopvang waarvoor je als ouder recht hebt op kinderopvangtoeslag), tbv VSO en/of BSO aan je kind(eren).
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief met informatie samenhangend met de opvang
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening en opvang uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, bijv: als de GGD bij mij (persoons)gegevens opvraagt in het kader van jun taak als toezichthouder kinderopvang.

Verder zal ik geen, door jou verstrekte, (persoons) gegevens delen met derde partijen.

Minderjarigen

VSO/BSO De Rups verwerkt enkel en alleen persoonsgegevesn van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Deze toestemming geef je zodra je je kind bij mij inschrijft.

Bewaartermijn

VSO/BSO De Rups bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens die VSO/BSO De Rups van jou heeft vernietigd.
Observaties en kindverslagen worden vernietigd direct na beëindiging van de overeenkomst.

Cookies en aanverwante technieken

De website van VSO/BSO De Rups plaatst geen cookies op je website of andere aanverwante technieken.

De gegevens van een ingezonden “contact formulier” worden eenmaal per e-mail verzonden naar: info@bsoderups.nl

Er zullen hierdoor geen persoonsgegevens op een server worden opgeslagen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens, die VSO/BSO De Rups van je heeft, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door VSO/BSO De Rups.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over je verwerking of gebruik van je persoonsgegevens dan vraag ik je om contact op te nemen met VSO/BSO De Rups via Maaike Joling (mobiel: 06-21235077, mail: info@bsoderups.nl of persoonlijk aan te spreken).
Mochten wij er samen niet uitkomen dan heb je het recht om hierover contact op te nemen met het gastouderbureau waarbij je bent aangesloten. Komen we er dan nog niet uit, dan heb je nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy

Mocht je nog contact willen opnemen met betrekking tot bovenstaande dan kun je contact opnemen met Maaike Joling van VSO/BSO De Rups.